top of page

Avtale om tjenesten Sov Godt

Følgende avtale («Avtalen») er inngått mellom bruker av tjenesten Sov Godt («Kunden») som ønsker å benytte seg av tjenesten og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør. org.nr.: 980 633 004.

Avtalen omfatter dette avtaledokumentet samt databehandleravtale, se punkt 6 nedenfor.

Innlogging for helsepersonell: https://rbup.youwell.no/

Innlogging for pasienter: https://sovgodt.youwell.no/

1. Bakgrunn. Formål. Tjenesten

Sov Godt er et veiledet internettbasert selvhjelpsprogram som tilbys gjennom helsestasjonen, eller andre virksomheter, for støtte til småbarnsforeldre («Tjenesten»). Målet med Tjenesten er å redusere søvnvansker og fremme god søvnkvalitet hos barn fra 6 måneder og opp til 3 år, og fremme god søvnkvalitet og psykisk helse hos foreldrene.

Tjenesten leveres av RBUP og tilbys til foreldre bl.a. gjennom kommuner/bydeler, som inngår Avtalen for å kunne gjøre Tjenesten tilgjengelig for sine innbyggere.

Som en del av Sov Godt vil RBUP kvalitetssikre og forske på Tjenesten. RBUP vil benytte opplysninger fra Sov godt for å forske på hvorvidt det er behov for nødvendige tilpasninger og endringer i Tjenesten slik at den kan forbedres, videreutvikles og klargjøres for videre bruk og fremtidig forskning som Kunden vil bli informert om. Programmet er nærmere omtalt her: Sov godt - RBUP.

2. Tilgang til Tjenesten

Kunden har tilgang til Tjenesten gjennom å betale for tilgangen og overholde vilkårene i denne Avtalen. Det gis Tilgang til Tjenesten så lenge betaling er foretatt og Avtalen overholdes.

Tilgang til Tjenesten skal kun gis til Kundens ansatte og til foreldre/pårørende til barn som er med i Sov Godt.

3. Tjenestens innhold

Tjenesten leveres som beskrevet ovenfor og i informasjonsmateriell om Tjenesten.

Kunden er innforstått med at Tjenesten er internettbasert, og tilgang til Tjenesten er avhengig av forhold som kan være utenfor RBUPs forhold, som tilgang til internett og mobil. Det vil derfor kunne forekomme avvik ved Tjenesten, men dette vil søke løst så raskt som mulig uten unødvendige tjenesteavbrudd. Opplever Kunden tekniske forhold, kan dette meldes til post@youwell.no. Siden Tjenesten er nettbasert vil det være enkelte nettlesere som ikke vil bli støttet.

Tjenesten vil også kunne bli endret og utviklet etter Avtalen er inngått, og RBUP forbeholder seg retten til å foreta endringer i Tjenestens funksjonalitet og innhold. Vesentlige endringer vil bli kommunisert til Kunden og/eller informert om på Tjenestens nettsider: https://www.youwell.no/sovgodt-brukervilkar.

4. Rettigheter og plikter

Partene skal oppfylle sine plikter etter Avtalen. Misligholder én av partene Avtalen, kan den andre part fremme krav overfor parten i form av krav om retting, prisavslag, erstatning og/eller hevning. Den part som vil fremme et krav må skriftlig reklamere overfor den andre part innen rimelig tid etter misligholdet ble avdekket. Hevning av Avtalen kan kun skje dersom det foreligger vesentlig mislighold av Avtalen.

RBUP kan også suspendere Kundens tilgang til Tjenesten ved mislighold av Avtalen, herunder om det ikke er foretatt betaling innen betalingsfrist, eller om det foreligger forhold som har betydning for sikkerheten ved Tjenesten.

Partenes ansvar for mislighold, herunder erstatning, er begrenset til det vederlag som er betalt for Tjenesten de siste 12 månedene før mislighold inntreffer. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset til direkte tap og kostnader, og ingen av partene har ansvar for indirekte tap, herunder blant annet tap av omsetning, tap av fortjeneste av enhver art, tap av data, kostnader og tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

Både innholdet i Tjenesten og rettighetene til innholdet tilhører RBUP eller tredjeparter. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne.

Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold. Foruten at Kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, betyr dette at blant annet at Kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.

Kunden er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved inngåelse av Avtalen er korrekte til enhver tid, samt at oppgitte epostadresser er korrekte og aktive.

5. Vederlag og betaling for Tjenesten

Kunden må inngå Avtale om bruk av Tjenesten dersom Kunden skal ha deltakere på kurs i regi av RBUP innenfor Sov Godt. Det betales forskuddsvis hvert kvartal, for tilgang til Tjenesten. Prisen for Tjenesten er per i dag:

 

1 - 2 brukere: kr 300 per bruker per måned

3 - 5 brukere: kr 250 per bruker per måned

6 - 9 brukere: kr 225 per bruker per måned

10 eller flere brukere kr 200 per bruker per måned

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Prisene for Tjenesten kan endres hver 1. januar innenfor økningen i den generelle konsumprisindeksen (KPI).

Denne prisen er kun for å gjøre Tjenesten tilgjengelig for Kunden via internett, samt support. 

Betaling skjer etter faktura fra RBUPs tjenesteleverandør, Youwell. Ved forsinket betaling skal det betales forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr.100 eller lov som trer i stedet for denne, samt eventuelt gebyr ved betalingspåminnelse og inkasso.

6. Behandling av personopplysning

Som en følge av Tjenesten vil det behandles personopplysninger. RBUP vil behandle personopplysninger på vegne av Kunden, og vil derfor være databehandler. Som del av denne avtalen er det derfor inngått en egen databehandleravtale som dekker den behandling av personopplysning som RBUP skal forestå.

RBUP vil behandle personopplysninger som samles inn fra deltakere i Sov Godt (foreldre) til forskning. For denne behandlingen vil RBUP være behandlingsansvarlig.

7. Løpetid og oppsigelse

Avtalen løper inntil denne er sagt opp av én av partene. Oppsigelse kan skje med én måneds varsel, men forskuddsbetalt vederlag vil ikke refunderes for den periode som oppsigelse gis.

Oppsigelse gjøres ved skriftlig til post@youwell.no med kopi til sovgodt@r-bup.no.

8. Endring i Avtalen

RBUP forbeholder seg retten til å endre Avtalen dersom det skjer endringer i Sov Godt eller andre forhold som nødvendiggjør endringer. Endringer vil bli kommunisert til Kunden gjennom de kontaktopplysninger som RBUP har tilgjengelig for Kunden. I tillegg vil eventuelle endringer gjøres kjent på Tjenestens nettsider.

Kunden vil bli informert om endringene i rimelig tid før de trer i kraft. Fortsatt bruk av Tjenesten etter at endringene trer i kraft, anses som aksept av endringer i Avtalen.

9. Inngåelse av avtalen. Signering

Denne Avtalen inngås enten digitalt mellom RBUP og Kunden, eller kan inngås dersom Kunden betaler for Tjenesten og tar Tjenesten i bruk, i tilfelle det ikke foreligger digitalt signert avtale.

bottom of page