top of page

Helse Bergen og Youwell er tildelt status som SFI – Mobile mental healthcareHelse Bergen og Youwell er tildelt status som SFI – Mobile mental healthcare

Forskningsrådet investerer vel 2 milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). De nye sentrene får finansiering i inntil åtte år og vil starte opp til høsten.

Målet med senterordningen for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet. I sentrene samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet.


70 søkerkonsortier sendte inn søknad til Forskningsrådet om SFI-midler sist høst. Nå får altså 22 innvilget sine søknader etter møte i Forskningsrådets styre torsdag 11. juni.

Youwell er fra før av en industripartner til INTROMAT som er et IKT fyrtårnprosjekt under ledelse av Helse Bergen og nå går vi også inn som industripartner det det nye senteret som skal hete: 

Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health

Youwell blir her partnerne med Universitetet i Bergen, Handelshøyskolen BI, St. Olavs hospital og Nasjonalt senter for e-helseforskning samt 3 internasjonale universiteter (Vrije Universiteit, Amsterdam; University of Southern Denmark; Macquarie University, Sidney).

Senterets hovedmål er å utvide bruken og effekten av digitale intervensjoner innenfor mental helse gjennom forskning på effektivitet sammenlignet med standard behandling, helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske effekter, strategier for implementering og tidlig "Health Technology Assessment". Senteret vil ta utgangspunkt i eksisterende digitale intervensjoner og vil forske på og utvikle metoder og modeller for helse- og samfunnsøkonomiske analyser, tjenestedesign og implementering, og metodevurdering.

Selv om effekten for pasienten av digitale intervensjoner er godt dokumentert, er bruken av slike fremdeles begrenset. Det er et behov for ny kunnskap om helseøkonomiske effekter, strategier for implementering og metodevurdering slik at bruken kan økes.

Youwell skal gjennomføre et samarbeid med Bergen Kommune der vi skal se på effektene av en digital intervensjon rettet mot unge som har uro og angst. Planen er at 300 unge skal inkluderes i prosjektet. Vi håper at denne studien skal kunne akselerere adopsjonen av denne typen behandlingsformer i Norge og Nord-Europa i første omgang.

6 visninger

Comentários


bottom of page